Het ontwerpbestemmingsplan Wilhelminpark-Buiten Wittevrouwen ligt ter inzage van vrijdag 13 juni 2014 tot en met donderdag 24 juli 2014.

Het bestemmingsplan heeft als doel de totstandkoming van een eenduidige en samenhangende juridisch-planologische regeling voor het plangebied. Het bestemmingsplan richt zich voornamelijk op beheer van de bestaande situatie en het vastleggen van de functionele en ruimtelijke structuur. Het bestemmingsplan bevat tevens een beschermende regeling voor het beschermde stadsgezicht Utrecht-oost. Daarnaast is het bestemmingsplan gericht op ontwikkeling door op beperkte schaal functiemenging mogelijk te maken. In het plan zijn de wijzigingen in de wet- en regelgeving en het beleid van de verschillende overheden op het gebied van de ruimtelijke ordening, die zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan, verwerkt.
Met dit bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij recent tot stand gekomen bestemmingsplannen binnen de gemeente, om de uniformiteit van bestemmingen en regelgeving te bevorderen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-16069.html