Het huidig college van B & W van Utrecht heeft binnen het collegeprogramma geld gereserveerd voor wijkgroenstructuurplannen en voor realisatie van deze plannen. Wijkraad-Oost start daarom dit najaar een onderzoek naar de behoeften aan groen in de verschillende buurten van Oost. 

Er zijn de laatste jaren al veel initiatieven geweest om het groen te versterken. Heel veel straten zijn opgevrolijkt met geveltuinen. Dit jaar staan er ook voor Oost een drietal grote groenprojecten op de rol. Te weten: het Wilhelminapark, het Krommerijnpark en de Minstroom. Ter voorbereiding op het onderzoek worden nu door de gemeente allereerst de huidige groenlocaties vastgelegd en alle lopende aanvragen geïnventariseerd. Deze inventarisatie gaat de basis vormen voor de start van het onderzoek dit najaar.

Het is de bedoeling dat, binnen de beschikbare budgettaire ruimte, in de loop van 2012 de plannen uitgevoerd gaan worden. De wijkraad hoopt natuurlijk dat er veel groenminnende bewoners uit de verschillende buurten samen met hun buren aan het onderzoek gaan meewerken.