groen
De gemeente wil het wijkgericht werken versterken. Daarom heeft de gemeenteraad besloten om te gaan werken met wijkambities. Deze wijkambities worden ieder jaar vertaald naar een wijkactieprogramma met concrete activiteiten. Wijkraad Oost heeft in het begin van 2015 aangegeven dat zij eerder en intensiever betrokken wil worden bij het opstellen van het wijkactieprogramma. De wijkraad stelde voor in het wijkactieprogramma te focussen op nieuwe projecten. Daarom is er dit jaar gekozen voor een pilot, waarbij gemeente en wijkraad gezamenlijk vorm en inhoud geven aan het wijkactieprogramma.
De pilot begon met een startbijeenkomst op woensdag 18 maart, waarbij wijkraadleden en vakinhoudelijke ambtenaren de voorstellen van de wijkraad bespraken. Er werd gekeken naar de uitvoerbaarheid van de voorstellen en of realisatie al in 2016 mogelijk was. Vervolgens reageerde de gemeente schriftelijk op ieder voorstel van de wijkraad. De voorstellen van de wijkraad die we
uitvoeren in 2016 verwerkten we samen met gemeentelijke voorstellen in het wijkactieprogramma Oost 2016. Bewoners van Oost en organisaties in de wijk kregen de gelegenheid hierop te reageren. De output van de pilot leidde tot het wijkactieprogramma 2016 voor de wijk Oost.
Hierdoor is de opbouw anders dan de wijkactieaprogramma’s van andere wijken.
Hoe dit proces verliep is ook te zien in deze video.