Wij werken met vijf thema’s en hebben vijf commissies gevormd die zich met deze thema’s bezig houden. Deze commissies bereiden o.a. adviezen voor, maar organiseren ook een thema-avond en zijn ook op andere wijzen actief. Meer daarover bij de toelichtingen bij de diverse commissies.

Ondernemen: ondernemers, kenniswerken faciliteren, telefoon/internet, zzp-ers, onderwijs.

De commissie Ondernemen houdt zich bezig met de vraag hoe het geld wordt verdiend in Utrecht Oost. We leggen contacten met ZZP-organisaties, winkeliersverenigingen, ondernemersverenigingen, kantorenparken, grote werkgevers, e.d. Ook leggen we werkbezoeken af, bijvoorbeeld in mei 2014 bij het Utrecht Science Park. Uit die gesprekken komt een diversiteit van wensen, die we naast andere belangen van de wijk leggen. Ook kijken we naar bijdragen van andere adviesorganen zoals de Utrecht Development Board. Tenslotte zoeken we naar specifieke invalshoeken die Oost betreffen, waarover we dan advies uitbrengen aan B & W.

Leden: Caroline Brons, Gerhard Meeder, Jeanne Mulder, Willem Knoop, Gerard Kuys, Linda Munez Chandia, Anton Verbunt, Nils Warsen, Sonja Willemsen.

Groen: parken, volkstuinen, speelplekken, sport, recreatie, evenementen

“Oost is een wijk waarvan het groene karakter door de bewoners zeer gewaardeerd wordt.
De themagroep Groen, Recreatie & Sport zet zich in, om de kwaliteiten die de wijk bezit te behouden en waar nodig te versterken of verbeteren.
Het op tijd signaleren en inventariseren van problematiek in de wijk maakt het mogelijk om al in een vroeg stadium, gevraagd of ongevraagd, een advies namens Oost aan het college van B&W te kunnen geven.
Daarom zijn wij altijd nieuwsgierig naar uw mening, daar wordt Oost nog mooier van”

Voorbeelden van reeds gegeven adviezen
• Minstroomgebied als beschermd stadsgezicht
• Ontwikkeling Uithof en Rijnsweerd
• Wijkpeiling groen in Oost

Leden: Akke Bink, Gerard Cats, Hanneke van Eeuwijk, Ger Offringa, Harry Slot, Lian Staal

Verkeer: infrastructuur, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, OV, milieu, handhaving, fietsparkeren

De commissie richt zich op zaken rond Verkeer Utrecht Oost. Zo houden we ons o. a. bezig met bereikbaarheid met zowel de auto, fiets als openbaar vervoer, lawaai(overlast), luchtvervuiling en andere verkeers- en veiligheidsproblematiek.
We onderhouden regelmatig contact met de gemeente Utrecht om problemen te signaleren, suggesties te doen en adviezen voor te bereiden voor Wijkraad. Naast de gemeente blijven we ook in voortdurend contact met de plaatselijke politiek om op de hoogte te zijn van het beleid op het moment dat het voorbereid en gemaakt wordt om zo dit beleid ook te kunnen beïnvloeden.

Maar bovenal willen we een meldpunt en een klankbord zijn voor bewoners en bedrijven in Oost en een intermediair tussen bewoners en bedrijven enerzijds en gemeentelijke instanties anderzijds op het gebied van verkeers- en veiligheidsproblemen.
Suggesties, vragen of opmerkingen? Laat u horen via de contactbutton en richt uw mail aan de commissie Verkeer & Veiligheid.

Voorbeeld van een recent advies: herinrichting van de Oudwijkerdwarsstraat

Leden: Wam van den Akker, Gerard Cats, Willem Knoop, Ger Offringa, Harry Slot, Remmelt Veen, Jan Willem van Wijngaarden

Wonen: ruimtelijke ordening, woningsplitsing, beleid woningtoewijzing, bouwprojecten

Voorbeeld van een recent advies: Dakopbouwen in beschermd stadsgezicht Oost.

Leden: Gerhard Cats, Hanneke van Eewijk, Ivo Hendrix, Willem Knoop, Frieke Kupers, Gerhard Meeder, Nils Warren, Jan Willem van Wijngaarden

Welzijn: leefbaarheid, sociale cohesie, seniorenhuisvesting, gezondheid,

Leden: Gerhard Meeder, Lian Staal, Jelle van Toledo, Christa Tydeman, Joan Vermeulen, Sonja Willemsen.