De wijkraad vindt het belangrijk zorgvuldig te zijn bij het gebruik van persoonsgegevens en zich daarbij te houden aan algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze verordening staan regels voor de omgang met persoonsgegevens. In deze verklaring geeft de wijkraad aan welke persoonsgegevens de wijkraad gebruikt, met welk doel, en hoe hij dat doet.

Het doel van wijkraden is het college te adviseren vanuit het perspectief van de wijk. Wijkraden adviseren transparant. Daarom zijn de adviezen van wijkraden openbaar en geven wijkraden in hun adviezen, waar nodig, aan voor welke belangen zij aandacht vragen, en welke belangenafwegingen zij maken. Wijkraden zijn aanspreekbaar voor bewoners, ondernemers en initiatiefnemers uit de wijk.

Voor dit doel gebruiken wijkraden persoonsgegevens.

  1. Conform het convenant met de gemeente leggen wijkraden verantwoording af over hun wijkgericht werken aan zo veel mogelijk bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in de wijk en zijn wijkraden de oren en de ogen van de wijk door middel van hun individuele en collectieve netwerk in de wijk en het uitvoeren van wijkraadplegingen.
  2. Namen van wijkraadleden staan op de website, in openbare verslagen en als ondertekening onder wijkraadadviezen.
  3. Namen van toehoorders en deelnemers in vergaderingen of bijeenkomsten van de wijkraad worden in verslagen opgenomen als zij daarvoor toestemming gaven.
  4. Persoonsgegevens van mensen uit het netwerk van wijkraden worden gebruikt om in contact te komen met personen die belangen, wensen of kennis hebben over een onderwerp waarover de wijkraad adviseerde of mogelijk nog zal adviseren. Daarmee willen wijkraden bereiken dat zij bij hun advisering belangen en behoeften uit de wijk zoveel mogelijk en zo goed mogelijk mee kunnen wegen.
  5. Wie denkt dat hij of zij opgenomen zou kunnen zijn in het netwerk van de wijkraad kan de wijkraad vragen of dat het geval is, en zo ja, welke persoonsgegevens dan vastgelegd zijn. Als dat het geval is heeft betrokkene het recht zijn of haar persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren of te laten verwijderen.
  6. Bij onderzoek onder bewoners, ondernemers en initiatiefnemers in de wijk (wijkraadplegingen) wordt altijd beoordeeld op welke wijze persoonsgegevens van deelnemers beschermd moet worden. Indien nodig maken wijkraad, gemeente en onderzoekers bindende afspraken over onder meer de wijze van verwerking, van het afschermen van toegang, en de uiteindelijke vernietiging van de persoonsgegevens.
  7. De wijkraad heeft een website. Bij het raadplegen van de website kunnen gegevens vastgelegd worden, bijvoorbeeld het internetadres van de computer die gebruikt werd bij het raadplegen. Het doel van het vastleggen van deze gegevens is inzicht te krijgen in het gebruik van de website.
  8. Als een bezoeker zich op de website registreert voor het ontvangen van informatie van de wijkraad, dan wordt het e-mailadres van deze bezoeker vastgelegd met de aantekening dat dit e-mailadres gebruikt wordt voor toezending van informatie van de wijkraad.

Laatste aanpassing: juni 2018.